avatar

kxlcq3

积分:15
收藏话题: 0
入驻时间: 11个月前
kxlcq3创建的话题
暂无话题
kxlcq3评论的话题
kxlcq3 7个月前 评论了 g1izyb 创建的话题 › antdb部署问题,急!

这个问题已经线下解决

kxlcq3 8个月前 评论了 0wxcbv 创建的话题 › 使用connect by 生成指定时间的连续日期报错

select TO_CHAR(sysdate - 6 + level - 1, 'yyyymmdd')
from dual
connect by level<=7

kxlcq3 8个月前 评论了 0wxcbv 创建的话题 › 使用connect by 生成指定时间的连续日期报错

select TO_CHAR(sysdate - 6 + level - 1, 'yyyymmdd')
from dual
connect by level<=7